Teisės aktai

Jonavos politechnikos mokyklos 2021-2025 metų strateginis planas

Jonavos politechnikos mokyklos 2022 m. veiklos planas

Mokyklos įstatai

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vykdomų programų įgyvendinimo planas

Įsakymas dėl Jonavos politechnikos mokyklos tarybos patvirtinimo

Mokinių tarybos nuostatai

Mokyklos vidaus darbo tvarka

Jonavos politechnikos mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas

Jonavos politechnikos mokyklos organizacinės valdymo struktūros schema

KVS procesų vadymo modelis

Darbo užmokestis

Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos

Mokinių asmens duomenų tvarkymo Jonavos politechnikos mokykloje taisyklės

Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo, mokymo ir darbo organizavimo būtinų sąlygų tvarka

Jonavos politechnikos mokyklos stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas

Jonavos politechnikos mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Jonavos politechnikos mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vertinimo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė