Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

Karjera - tai judėjimas aukštyn. Karjeros vertikalė yra dviejų krypčių, joje įmanomas tik kilimas arba kritimas. J. Campbellas

Ugdymo karjerai tikslas – teikti ugdymo karjerai paslaugas mokyklos bendruomenei, siekiant padėti mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai, darbinės veiklos pasirinkimui, bei mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros paslaugų teikimą reglamentuojantys dokumentai:

Ugdymo karjerai koordinatorė Jurgita Lukaševičienė, +370 646 14012, jurgita.lukaseviciene@jpm.lt

Ugdyti karjerai
 • tirti mokinių ir tėvų ugdymo karjerai paslaugų poreikį;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – padėti pažinti profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
 • organizuoti mokymus, integruotas pamokas, išvykas ir renginius mokyklos mokiniams bei mokytojams.
Konsultuoti
 • teikti individualias konsultacijas (mokiniams, tėvams, mokyklos bendruomenės nariams.);
 • organizuoti grupines konsultacijas mokiniams profesinio orientavimo ir karjeros klausimais.
 • sudaryti sąlygas Jonavos r. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams mokiniams pažinti profesijas ir ugdyti kompetencijas darbinės veiklos pasirinkimui.
 • gerinti jaunų žmonių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą, žinių siekimą;
Informuoti
 • kaupti ir sisteminti aktualią medžiagą bei išteklius;
 • informuoti bendrojo ugdymo mokyklas apie mokykloje rengiamas profesijas ir vykdomą veiklą.
 • bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
 • teikti informaciją – panaudoti informacijos sklaidai mokyklos tinklapį, elektroninį dienyną.