Profesinio mokymo skyrius

Lietuvoje profesinį mokymą reglamentuoja LR profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450, aktuali redakcija 2018-07-06. Profesinis mokymas, vykdomas pagal LR teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas profesinio mokymo programas ar jų modulius. Mokomas asmuo įgyja kvalifikaciją (arba jos dalį), atitinkančią profesinį standartą, ar ją tobulina, keičia arba įgyja kompetenciją, reikalingą įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.

PROFESINIS MOKYMAS YRA PIRMINIS IR TĘSTINIS.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 •  įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 •  neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 •  kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas:

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Pirmoji kvalifikacija

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Profesinio mokymo programų moduliai

Stojantieji, kurie kartu mokysis bendrojo ugdymo įstaigose ar profesinio mokymo įstaigose I ir / ar II gimnazijos klasėse (9 – 10 klasėse) gali rinktis profesinio mokymo programų modulius, kuriuos baigus suteikiama kompetencija.

Apie tolimesnį mokymąsi 

Mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą, gali toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal universitetinių ir kolegijinių studijų programas.