Floristo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas P43021403;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 70 kreditų), programos kodas T43021405.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą floristo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika.

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, gebės savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti projektą, eksponuoti floristinius objektus. Galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą. Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmeninės apsaugos priemones, floristo įrankius ir darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, tiek komandoje. Floristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms“ – išmoksite klasifikuoti augalus, apibūdinti gamtines bei pramonines medžiagas, naudojamas floristikoje, parinkti floristinius substratus augalų komponavimui, priežiūrai, paruošti komponuoti skintus, vazoninius ir džiovintus augalus. Gebėsite parinkti dažniausiai naudojamus skintus, džiovintus ir vazoninius augalus, paruošti augalo sudedamąsias dalis floristinėms kompozicijoms, pritaikyti augalo sudedamąsias dalis floristinėse kompozicijose, pakuoti ir paruošti transportuoti augalus bei jų kompozicijas.

„Augalų komponavimas“ – mokysitės apibūdinti pagrindinius augalų komponavimo būdus ir pramonines medžiagas naudojamas floristinėse kompozicijose. Gebėsite tvirtinti augalus įvairiais būdais, naudojant skirtingas medžiagas ir metodus, parinkti pramonines medžiagas, naudojamas floristinėse kompozicijose, komponuoti augalus su kitais daiktiniais objektais, saugiai ir tikslingai naudoti floristo įrankius.

 „Floristinių kompozicijų kūrimas“ – mokinsitės naudoti meninės raiškos harmonizavimo priemones floristinėse kompozicijose, atskirti floristinius stilius, pritaikyti istorinių epochų tradicijas floristikoje, taikyti floristiniuose darbuose kompozicijos ir spalvų derinimo principus, parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms. Gebėsite apibūdinti švenčių floristikos įvairovę, komponuoti skirtingų floristinių stilių puokštes ir kompozicijas, kurti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas, kurti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką, komponuoti šeimos šventėms skirtą floristiką, kurti gedulo renginiams skirtą floristiką bei taikyti įvairius aksesuarus šventinėje ir proginėje floristikoje, gaminti floristinėms kompozicijoms naudojamas detales ir konstrukcijas

„Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas“ – išmoksite apibūdinti meninės raiškos harmonizavimo priemones fitokompozicijose, atpažinti lauko dekoratyviuosius ir patalpų augalus, identifikuoti interjero ir artimiausių interjero prieigų stilių ir savybes, parinkti augalus pagal bioekologinius ir dekoratyvinius interjero kriterijus, parengti ir pristatyti interjero floristinio apipavidalinimo projektą užsakovui. Gebėsite apžvelgti fitokompozicijų tipologiją interjere, parinkti indus, vazonus, talpas augalams įvairių tipų interjerams, paruošti komponuoti augalus vazonuose, taikyti floristinius aksesuarus fitokompozicijoms, projektuoti pagal meninio komponavimo pagrindus fitokompozicijas interjerui, aikyti madingas tendencijas, šiuolaikines medžiagas ir technologijas fitokompozicijoms eksterjere, paruošti komponuoti lauko augalus vazonuose, gaminti erdvines (tūrines) plokštumines kompozicijas, sudaryti balkonų ir terasų fitokompozicijas, suplanuoti gėlyną. Išmanysite augalų sodinimą, dauginimą ir auginimą įvairiuose substratuose bei jų priežiūrą

„Floristinio objekto eksponavimas“ – išmoksite apibūdinti floristinio objekto pristatymo vartotojui galimybes, pristatyti floristinio objekto idėjas viešojoje erdvėje, įrengti floristinio objekto ekspoziciją, instaliuoti floristinį objektą erdvėse bei parinkti tinkamą floristinio objekto ekspozicijos apšvietimą. Gebėsite apibūdinti floristinio objekto pristatymo internetinėje erdvėje galimybes, parengti floristinio objekto pristatymo planą, fotografuoti floristinius darbus, sudaryti floristinių dirbinių katalogą bei viešinti floristinius dirbinius internetinėje erdvėje.

Pasirenkamieji moduliai

„Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas“ – mokėsite įvertinti floristikos paslaugų teikimo aplinką, gebėsite organizuoti floristikos paslaugų teikimo veiklą, taikyti verslo etikos principus bei  paslaugų rinkodaros ir reklamos principus. Gebėsite parengti dokumentus floristikos paslaugų teikimo įmonei steigti ir (arba) organizuoti individualią veiklą. 

„Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“– išmoksite įvertinti ir parinkti floristiniams darbams gaminti reikalingas detales ir konstrukcijas. Gebėsite gaminti detales puokštėms komponuoti ir konstrukcijas aplinkos dekoro kompozicijoms kurti. 

„Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas“ – sužinosite, kaip parinkti įrankius ir medžiagas, naudojamus plokštuminėms floristinėms kompozicijoms kurti. Gebėsite kurti koliažus ir reljefinius floristinius paveikslus, pritaikant gamtines ir papildomas medžiagas, kurti floristinius pano, širmas, gobelenus, kilimus, naudojant augalus ir papildomas medžiagas. Sugebėsite sudaryti veiksmų planą didelių apimčių plokštuminės kompozicijos sukūrimui, transportavimui ir eksponavimui, pritaikyti plokštumines floristines kompozicijas konkrečių interjerų dekoravimui bei pritaikyti plokštumines kompozicijas konkrečių eksterjerų dekoravimui.

* Moduliai „Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas“, „Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“ ir „Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43021403).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite