Elektriko mokymo programa

Priimame mokytis:

  • Po 12 klasių (programos apimtis – 60 kreditų), programos kodas M44071304;
  • Turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 50 kreditų), programos kodas T43071304.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija telefonu: +370 349 52968, + 370 349 52144

Visą elektriko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgiję elektriko kvalifikaciją, galėsite dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose., galbūt susikurti sau darbo vietą. Elektrikas gebės naudotis reikalingais įrankiais, prietaisais, parinkti ir paruošti medžiagas paruošti saugią darbo vietą, atlikti kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą). Elektriko profesijai reikalingi svarbiausi gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, dėmesingumas, tvarkingumas,  loginis mąstymas, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė, pasirengimas priimti greitus apgalvotus sprendimus avarinės situacijos atveju, atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funkcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją. Būti elektriku reiškia suteikti žmonėms šviesos ir džiaugsmo.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Įvadinis modulis“ – Supažinsite su būsima profesine veikla ir modulinio profesinio mokymo specifika (profesinė etika, darbo sauga ir t. t.). su neformaliai įgytų gebėjimų įvertinimo ir atitinkamų kompetencijų ar modulių įskaitymo procedūromis. Įsivertinsite pasirengimą mokytis programos.

„Bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai, silpnų srovių įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“ – išmoksite pagrindines elektrotechnikos sąvokas, dydžius ir dėsnius. išnagrinėsite elektronikos įtaisus ir jų paskirtį elektros įrenginiuose. parinksite elektrotechnines medžiagas įrengiant elektros įrenginius. gebėsite perskaityti ir nubraižyti principines, funkcines ir montavimo elektros schemas. atlikti silpnų srovių įrenginių įrengimą ir eksploatavimą.

„Elektros įrenginių eksploatavimas“ - Išmanysite asinchroninių ir sinchroninių, nuolatinės ir kintamosios srovės  elektros variklių, transformatorių konstrukciją, veikimą ir montavimą;  išmanysite neautomatizuotų ir automatizuotų elektros mašinų valdymą ir apsaugą. Išmoksite įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas.

„Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas, prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginių montavimas ir eksploatavimas“ – Išmanysite apšvietimo sistemoms, tinklams, jų valdymui ir apsaugai, apšvietimo įrenginių komutaciniams ir apsaugos aparatams keliamus bendruosius reikalavimus, elektros instaliacijos rūšis, struktūrą, įrengimą ir eksploatavimą. Gebėsite įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijas, montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginius.

„Skirstomojo tinklo 0,4-35 kV ir perdavimo tinklo 110-400 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“ – Išmanysite aukštosios įtampos kabelio parinkimą kabelių linijose ir kabelių linijų montavimo reikalavimus, oro linijos ir oro kabelio linijos montavimo reikalavimus, kabelio parinkimą kabelių linijose, skirstyklų ir transformatorių pastočių montavimui keliamus reikalavimus, 0,4–400 kV įtampos OL ir OKL eksploatavimą. Gebėsite įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginius.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“  - išmoksite skaityti relines apsaugos ir automatikos principines schemas bei sumontuoti įrenginius.  Išmanysite automatikos elementų ir relių klasifikavimą pagal kontroliuojamus parametrus, valdymo ir apsaugos relių paskirtį bei naudojimą žemos įtampos įrenginiuose, relinės apsaugos ir automatikos paskirtį ir naudojimą aukštos įtampos elektros tinkle, elektronikos įrenginių eksploatavimą. Gebėsite naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.

„Iki 42 kV įtampos kabelių linijų ir kabelių movų įrengimas ir eksploatavimas“ - Išmanysite  0,4 – 42 kV įtampos kabelių sandarą, žymėjimą, parinkimą, kabelio parinkimą kabelių linijoms ir jų tiesimo technologiją. Gebėsite įrengti ir eksploatuoti iki 42 kV įtampos kabelių linijas ir movas.

„Vartotojų (įmonių) iki 10 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“ - Išmanysite vartotojų (įmonių) instaliacijos montavimą ir eksploatavimą, vartotojų (įmonių) galios įrenginių montavimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus, įvadinių apskaitos spintų, komutacinių, apsaugos valdymo aparatų ir apskaitos prietaisų montavimą ir eksploatavimą, įžeminimo įrenginių bei apsaugos nuo viršįtampių ir žaibo montavimo ir eksploatacijos reikalavimus. Gebėsite įrengti ir eksploatuoti vartotojų (įmonių) iki 10 kV įtampos elektros įrenginius.

„KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos įrengimas ir eksploatavimas“ - Išnagrinėsite KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos paskirtį ir taikymo galimybes, bendruosius KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos projekto kūrimo principus. . Parinksite pagal principinę ir montavimo schemą KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos elementus ir juos sujungsite. Programinės įrangos pagalba sudaryti ir įdiegti KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos instaliacijos projektą. Gebėsite įrengti KNZ/EIB intelektualią pastato valdymo sistemą.

„Saulės fotovoltinių elektrinių įrangos montavimas“ - Išmanysite saulės šviesos energijos panaudojimo elektrai gaminti būdus ir principus, galimybes ir apribojimus, elektros iš saulės gamybos technologijas, jų tipus, veikimo principus. . Parinksite saulės fotovoltinių modulių įrenginių montavimui reikalingas medžiagas, parengsite saulės fotovoltinių modulių montavimui reikalingus įrankius bei įrenginius. Gebėsite montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.

„Vėjo energijos elektrinių montavimas“ - Išmanysite vėjo energijos panaudojimo dėsnius ir principus, vėjo energijos panaudojimo energijai gaminti technologijų esmę, veikimo principus, vėjo energijos įrenginių galimybes ir apribojimus, tipus ir veikimo principus. Parinksite vėjo energijos įrenginių montavimui reikalingas medžiagas ir konstrukcijas bei parengsite vėjo energijos įrenginių montavimui reikalingus įrankius bei įrenginius. Įgysite kompetenciją montuoti vėjo energijos elektrines.

* Moduliai „Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“, „Iki 42 kV įtampos kabelių linijų ir kabelių movų įrengimas ir eksploatavimas“, „Vartotojų (įmonių) iki 10 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas“, „KNX/EIB intelektualios pastato valdymo sistemos įrengimas ir eksploatavimas“, „Saulės fotovoltinių elektrinių įrangos montavimas“ ir Vėjo energijos elektrinių montavimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (M44071304).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite