Teisės aktai

Jonavos politechnikos mokyklos 2017-2020 metų strateginis planas

Jonavos politechnikos mokyklos 2020 m. veiklos planas

Vykdomų programų įgyvendinimo planas

Jonavos politechnikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita

Įsakymas dėl Jonavos politechnikos mokyklos tarybos patvirtinimo

Mokyklos įstatai

Mokyklos vidaus darbo tvarka

Jonavos politechnikos mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas

Jonavos politechnikos mokyklos organizacinės valdymo struktūros schema

KVS procesų vadymo modelis

Darbo užmokestis

Įsakymas dėl politechnikos mokyklos stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo tvirtinimo

Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos

Personalo kompetencijų tobulinimo bei kvalifikacijos kėlimo planas 2020 metams

Mokinių asmens duomenų tvarkymo Jonavos politechnikos mokykloje taisyklės

Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vertinimo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė